BTACO GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Đăng ký lần đầu: 12/01/2016

Đăng ký thay đổi lần 3: 15/06/2022

https://btaco.vn/wp-content/uploads/2023/04/GPKD-MAT-TRUOC.jpg
https://btaco.vn/wp-content/uploads/2023/04/GPKD-MAT-SAU.jpg